You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מוזיאונים


מרכז רבין לחקר ישראל, תל אביב

מוזיאון זה מציג את חייו ופועלו של יצחק רבין על רקע השינויים והזעזועים בחברה הישראלית, ועל רקע הקונפליקט הישראלי-פלשתיני, תוך חשיפת היחס המורכב כלפי תהליך השלום. התצוגה מבליטה את המטענים הנפיצים ביותר אשר עלו במהלך השנים ותרמו כל אחד בפני עצמו להעמקת השבר בין הקבוצות השונות הבונות את המדינה, ומבקשת מהציבור להתבונן ולנקוט עמדה. המוזיאון הוא חלק ממרכז רבין לחקר ישראל בתחום הדמוקרטיה והסבלנות.

הקודם    מוזיאונים    הבא

created by tarrlink